Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
Γενικά θέματα

Σχέδιο Νόμου για τον Προσωπικό βοηθό

Σε αυτό το δημοσίευμα θα βρείτε τα σχετικά άρθρα του σχεδίου νόμου για τον προσωπικό βοηθό, καθώς ολόκληρο το σχέδιο νόμου με όλες του Διατάξεις ΕΔΏ Σχέδιο-Νόμου-Υπ.-Εργασίας-για-προσωπικό-βοηθό (5)Σχέδιο Ν προσωπικό βοηθό

  1. Το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ κατά το μέρος της αρμοδιότητας του ΟΠΕΚΑ υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αναπηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών Ενισχύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών του ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 29 Υλοποίηση προγράμματος Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία

Η εκτίμηση των εξατομικευμένων αναγκών των ατόμων με αναπηρία γίνεται από Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα, που αξιολογούν σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια και εργαλεία την ανάγκη, τη διάρκεια και την περιοδικότητα παροχής εξατομικευμένης προσωπικής βοήθειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζονται τα επιστημονικά και άλλα προσόντα των μελών των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης, η σύνθεσή τους και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για τη λειτουργία τους. Με όμοια απόφαση γίνεται η συγκρότηση των Επιτροπών αυτών.

Αρμόδιος φορέας σχεδιασμού, συντονισμού, ελέγχου και αναφοράς του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της.

Καταρτίζεται ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού, το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Η αμοιβή του Προσωπικού Βοηθού για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ.

Συστήνεται και λειτουργεί στον ΟΠΕΚΑ πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των αιτημάτων λήψης της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού και των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού της παρ. 3 του παρόντος, το οποίο διασυνδέεται με τα Κέντρα Κοινότητας του άρθρου 4 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236), καθώς και με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του δημόσιου τομέα. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος ορίζεται ο ΟΠΕΚΑ, κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 (Α` 137).

Άρθρο 30 Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία

Υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού εντός επιλεγμένων γεωγραφικών τμημάτων της χώρας. Η χρηματοδότηση του πιλοτικού προγράμματος προέρχεται από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εθνικούς πόρους.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών εξειδικεύονται το περιεχόμενο και οι όροι χωρικής και χρονικής υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος της παρ. 1 και καθορίζονται, για τις ανάγκες του προγράμματος αυτού, οι όροι και οι προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του Προσωπικού Βοηθού, καθώς και οι όροι εργασίας και ασφάλισής του, ο τρόπος κατάρτισης του Μητρώου Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού, το περιεχόμενο της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων δικαιούχων και αξιολόγησης των αναγκών για τη χορήγηση της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού, τα κριτήρια αξιολόγησης και προτεραιοποίησης των υποψηφίων δικαιούχων, καθώς και τα προς τούτο εργαλεία, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού, οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες, ο έλεγχος και η εποπτεία της παρεχόμενης υπηρεσίας, οι προδιαγραφές λειτουργίας των υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για τη συλλογή συγκεντρωτικών στοιχείων, την καταγραφή προβλημάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων από την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος και την υποβολή εισηγήσεων για την βελτίωσή του, καθώς και κάθε άλλο ειδικό, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για την υλοποίησή του.

Άρθρο 31 Καθολική εφαρμογή του προγράμματος Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία, τα καταγραφέντα προβλήματα, τα εξαχθέντα συμπεράσματα και οι σχετικές εισηγήσεις από την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος του άρθρου 30 υποβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και τη Διεύθυνση Αναπηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών Ενισχύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την αξιολόγησή τους ενόψει της καθολικής εφαρμογής του προγράμματος. Η καθολική εφαρμογή του προγράμματος χρηματοδοτείται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους. Οι αναγκαίες πιστώσεις προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και για τον σκοπό αυτό επιχορηγείται ο ΟΠΕΚΑ.

Κατόπιν της αξιολόγησης της παρ. 1, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών εξειδικεύεται το περιεχόμενο του προγράμματος του Προσωπικού Βοηθού του άρθρου 27 και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας αυτής, οι όροι εργασίας και ασφάλισής του, ο τρόπος κατάρτισης του μητρώου Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία, το περιεχόμενο της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού, η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων δικαιούχων και αξιολόγησης των αναγκών για τη χορήγηση της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού, τα κριτήρια αξιολόγησης και προτεραιοποίησης των υποψήφιων δικαιούχων, καθώς και τα προς τούτο εργαλεία, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού, οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες, ο έλεγχος και η εποπτεία της παρεχόμενης υπηρεσίας, οι προδιαγραφές λειτουργίας των υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και κάθε άλλο ειδικό, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για την υλοποίησή του.

Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης

Το να είναι ένας τυφλός μέλος της ΠΕΤΚ, δεν θα πάρει πίσω το φως του, σίγουρα όμως θα ωφεληθεί μαθαίνοντας τα δικαιώματα του διαπιστώνοντας ότι δεν είναι μόνος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *