Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
Γενικά θέματα

Αποδεκτή η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας ως δικαιολογητικό για την έκδοση δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ

Αποδεκτή η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας ως δικαιολογητικό για την έκδοση δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη

Ειδική Επιστήμονας: Μαρία Καραγεώργου

Ιούνιος 2024

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά σχετικά με την μη αποδοχή της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας (ΨΚΑ) ως δικαιολογητικού για την έκδοση Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ.

Από τη διερεύνηση της συγκεκριμένης περίπτωσης, διαπιστώθηκε ότι, παρόλο που στη σχετική ιστοσελίδα της ΨΚΑ (Συχνές Ερωτήσεις) αναφέρεται ρητά ότι τα ΑμεΑ δύνανται να χρησιμοποιούν την Κάρτα ως δικαιολογητικό αντί της πιστοποίησης αναπηρίας για τα αναγραφόμενα σε αυτήν δεδομένα, πλήθος δημοσίων υπηρεσιών αγνοούν αυτή τη χρήση της Κάρτας και εξακολουθούν να ζητούν ως δικαιολογητικό τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ) σε πολλές περιπτώσεις, όπως για την έκδοση του Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ.

Η Αρχή αρχικά απευθύνθηκε (1) στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του τότε αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στη συνέχεια, ενημερώθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (2) ότι επρόκειτο να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) σχετική με τη χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ, με την οποία θα καθίσταται σαφές ότι η ΨΚΑ θα μπορεί να υποκαθιστά τη ΓΑΠΑ που εκδίδεται από τα ΚΕΠΑ για τη διαδικασία αυτή, καθώς και για όποια άλλη διαδικασία απαιτείται η βεβαίωση του ποσοστού και όχι του είδους της αναπηρίας.

Πρόσφατα, εκδόθηκαν η ΚΥΑ (ΑΔΑ: Ψ8ΛΥ46ΝΛ2Α-Φ74), και στη συνέχεια η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος (3) (ΑΔΑ: 6ΛΒΩ46ΝΛ2Α-3ΓΘ). Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν ΨΚΑ σε ισχύ με τη σήμανση «ΙΙ» (άρθρο 106 ν. 4961/2022), δεν απαιτείται να προσκομίσουν γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών (άρθρο 1 παράγραφος 8 της ΚΥΑ).

Ο Συνήγορος του Πολίτη χαιρετίζει αυτή την θετική εξέλιξη και ευελπιστεί ότι θα καταστεί κοινή πρακτική όλων των φορέων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η αντικατάσταση της ΓΑΠΑ με την ΨΚΑ, όπου απαιτείται απλώς ποσοστό ή κλιμάκιο ποσοστού αναπηρίας και όχι το είδος της αναπηρίας.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η ΨΚΑ συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας των ΑμεΑ, τα οποία αποτυπώνονται στη ΓΑΠΑ.

Πληροφορίες: 213 1306600

press@synigoros.gr

1 Έγγραφο ΣτΠ με α.π. 332017/27245/6-6-2023

2 α.π. 101054/17-11-2023

3 Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 21258/15-3-2024 (ΦΕΚ 1806/τ. Β΄/22-3-2024) (ΑΔΑ: Ψ8ΛΥ46ΝΛ2Α-Φ74)

Επιστολή Συνηγόρου | Αποδεκτή η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας ως δικαιολογητικό για την έκδοση δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ (200624-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ):

Αθήνα, 06/06/2023

Θέμα: Χρήση της ψηφιακής κάρτας αναπηρίας αντί πιστοποίησης αναπηρίας Αξιότιμη κυρία Διακουμάκου,

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του Συντάγματος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά σχετικά με την υπηρεσία σας.

Ειδικότερα, ο αναφερόμενος πολίτης στην αναφορά του προβάλλει τους ακόλουθους ισχυρισμούς:

Θέλοντας να εκδώσει Δελτίο Μετακίνησης ΑΜΕΑ, προσήλθε στο ΚΕΠ 0491 του Δήμου Τρίπολης προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως απαριθμώνται στην Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και ΚΥ με α.π. 253/30.12.2022. Το υπ. Αρ. 2 δικαιολογητικό σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο είναι: 2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας ( 67% και άνω). Ο πολίτης, έχοντας εκδώσει Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, και λάβει γνώση της σχετικής ενημέρωσης που αναγράφεται στον ιστότοπο gov.gr για την ΨΚΑ, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:

Ποιες παροχές έχω με την Κάρτα;

Η Κάρτα Αναπηρίας, με την επίδειξή της από τον δικαιούχο της και την ψηφιακό έλεγχο έγκυρότητάς, αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου της, την ιδιότητα του ως ατόμου με αναπηρία και το κλιμάκιο ποσοστού αναπηρίας που του έχει αναγνωριστεί

Οι κάτοχοι Κάρτας Αναπηρίας μπορούν με την επίδειξη της:

  • να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού και να απολαμβάνουν κάθε απαιτούμενη διευκόλυνση
  • να την χρησιμοποιούν ως δικαιολογητικό αντί me πιστοποίησης avccnqpiac για τα αναγραφόμενα, σε αυτήν δεδομένα.

προσκόμισε στο ΚΕΠ, αντί της πιστοποίησης αναπηρίας των ΚΕΠΑ, την ΨΚΑ του όπου αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας. Ωστόσο το ΚΕΓΊ δεν την έκανε δεκτή και απαίτησε την προσκόμιση της πιστοποίησης των ΚΕΠΑ, παρόλο που η ανωτέρω πληροφόρηση είναι ορθή και σύννομη, όπως προκύπτει από το άρθρο 20 της Κ.Υ.Α. 16996/16-02-2023 Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας (ΦΕΚ Β’ 932/23-02-2023) των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Επικρατείας, στην παράγραφο 1 του οποίου προβλέπεται ότι: 1. Η Κάρτα Αναπηρίας γίνεται υποχρεωτικώα αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, me μέσο απόδειίηα των αναγραφόμενων σε αυτήν δεδομένων ταυτοποίηση€ και αναπηρίας.

Εδώ προκύπτει μια ανακολουθία των ενεργειών της διοίκησης, δεδομένου ότι, από τη μια ο σχετικός ιστότοπος της δημόσιας διοίκησης (gov.gr), ορθώς, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ενημερώνει το κάθε ΑμεΑ κάτοχο της ΨΚΑ ότι δύναται να την χρησιμοποιήσει αντί της πιστοποίησης αναπηρίας, ενώ από την άλλη η δημόσια υπηρεσία στην οποία την προσκομίζει το ΑμεΑ, εν προκειμένω το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, δεν την δέχεται, διότι προφανώς αγνοεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι στην συνέχεια των πληροφοριών που χορηγούνται από τον εν λόγω ιστότοπο στα ΑμεΑ που εκδίδουν ΨΚΑ αναφέρεται:

Πότε λήγει η Κάρτα Αναπηρίας;

Η Κάρτα Αναπηρίας λήγει στο συντομότερο από τα ακόλουθα χρονικά σημεία:

  • (α) για τονς ανήλικους, πέντε χρόνια από την έκδοσή της και όχι πέραν της ημερομηνίας ενηλικίωσης
  • (β) για όσους διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας με ισχύ εφ’ όρου ζωής, δέκα χρόνια από την έκδοσή της, για όσους διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας με ισχύ έως ένα έτος, κατά την λήξη της πιστοποίησης και σε κάθε άλλη περίπτωση, έξι μήνες μετά την λήξη της πιστοποίησης.

Συνεπώς εδώ βλέπουμε ότι η ΨΚΑ έχει και μια άλλη χρήση, επιχειρεί να καλύψει, με την χορήγηση του 6μήνου, τα κενά που συχνά δημιουργούνται κατά την λήξη/ανανέωση των πιστοποιήσεων αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, πράγμα αναγκαίο καθώς οι καθυστερήσεις αυτές, εάν και βαίνουν βελτιούμενες, εξακολουθούν να δημιουργούν πλήθος προβλημάτων στα ΑμεΑ. Συνεπώς έχει μεγάλη χρησιμότητα η ύπαρξη και επίδειξη της ΨΚΑ, διότι πέραν της προστασίας που παρέχει σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα -κάτι που δεν παρέχει η πιστοποίηση ΚΕΠΑ- επιπλέον δίδει στα ΑμεΑ το διάστημα που απαιτείται για την ανανέωση της πιστοποίησης, ώστε να μην υπάρχουν κενά στην εξυπηρέτησή τους.

Ωστόσο, όπως καθίσταται φανερό από την άρνηση του ΚΕΠ, τα ΚΕΠ δεν έχουν λάβει την ενημέρωση ότι για κάθε χρήση όπου το ποσοστό αναπηρίας είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την χορήγηση της παροχής, όπως είναι λ.χ. το Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ, πρέπει να γίνεται δεκτή η χρήση της ΨΚΑ αντί της γνωστοποίησης αναπηρίας των ΚΕΠΑ, και γι’ αυτό αρνούνται να εξυπηρετήσουν τον πολίτη.

HFI

Κατόπιν των ανωτέρω, σε επικοινωνία μας με το Υπουργείο Εργασίας, ενημερωθήκαμε ότι σεις, ως αρμόδια υπηρεσία, θα αναλάβετε την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου, όπου θα ενημερώνετε το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΠ, για τις μέχρι τώρα ενσωματωμένες χρήσεις της ΨΚΑ. Όπως καθίσταται προφανές, εφόσον, στον ίδιο τον ιστότοπο αναγράφεται ότι Στο επόμενο στάδιο, σταδιακά θα ενσωματώνονται παροχές στην Κάρτα. Για κάθε νέα παροχή που θα ενσωματώνεται στην Κάρτα, θα ενημερώνεστε (εννοεί τα ΑμεΑ) στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε καταχωρήσει στο σύστημα, η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο προς τα ΑμεΑ αλλά και προς τους φορείς της δημόσιας διοίκησης κάθε φορά που θα ενσωματώνεται νέα παροχή στην ΨΚΑ, ώστε να μην δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα στα δικαιούμενα ΑμεΑ, τα οποία θα πληροφορούνται πράγματα που οι υπηρεσίες θα αγνοούν.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Σαββίδη Ευανθία βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Διοικητική ανταπόκριση | Αποδεκτή η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας ως δικαιολογητικό για την έκδοση δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ (200624-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)

ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)

Ταχ. Δ/νση : Σολωμού 60

Ταχ. Κώδικας : 10432

Πληροφορίες : Π. Αυλωνίτη Τηλέφωνο : 210-5281289 Mail           : pavloniti@veka.gr

ΠΡΟΣ: ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΘΕΜΑ: Χρήση της ψηφιακής κάρτας αναπηρίας αντί πιστοποίησης αναπηρίας

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 332017/27245/6-6-2023 έγγραφο του ΣτΠ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Η υπηρεσία μας σε συνεργασία με τα ΚΕΠ και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών υλοποιεί σε ετήσια βάση πρόγραμμα χορήγησης δελτίου για την δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες. Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος χορηγείται στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και στους δικαιούχους προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ , δελτίο δωρεάν μετακίνησης, σε συνάρτηση με τα οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια, στα μέσα συγκοινωνίας της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία τους και έκπτωση 50% στα υπεραστικά ανεξαρτήτως εισοδήματος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν. 4714/2020 «…Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα συγκεκριμένα κριτήρια παροχής των απαλλαγών, οι κατηγορίες των δικαιούχων των απαλλαγών, το είδος απαλλαγής για κάθε κατηγορία δικαιούχων, σε συνδυασμό και με τον αριθμό των δικαιούχων, η διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας. Η απόφαση της παρούσας εκδίδεται έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους και τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους».

Για την χορήγηση ή την ανανέωση των δελτίων για την δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρία, για το έτος 2023, ισχύουν τα οριζόμενα από τις διατάξεις της αριθ. 96327/14-10-2022 (ΦΕΚ 5411 τ. Β’) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση α) των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) , και β) των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, για το έτος 2023 με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΑ που είναι μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.» και τα αναφερόμενα στην αριθ. πρωτ. 253/30-12-2022 Διευκρινιστική Εγκύκλιο για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2023 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (ΑΔΑ: 6Γ2Ζ46ΜΤΛΚ-82Λ).

Η χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας θεσπίστηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4961/2022. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4961/2022 στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) τηρείται πληροφοριακό σύστημα με την επωνυμία «Εθνική Πύλη Αναπηρίας», υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Η Εθνική Πύλη Αναπηρίας συντίθεται από επιμέρους υποσυστήματα τα οποία υποστηρίζονται από εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του ίδιου νόμου το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία είναι υποσύστημα της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Σε αυτό καταγράφονται όλα τα άτομα που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας που έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Ακολούθως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 106 τα άτομα με αναπηρία που είναι εγγεγραμμένα στο Ψηφιακό Μητρώο και εφόσον έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% χορηγείται Κάρτα Αναπηρίας. Σύμφωνα, επίσης, με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία «διασυνδέεται με δημόσιους φορείς που χορηγούν παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες προς άτομα με αναπηρία».

Το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία σύμφωνα με την αριθ. 16996/2023 Κ.Υ.Α. «Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας» (ΦΕΚ Β’ 932) προβλέπεται να παρέχει διαλειτουργική πρόσβαση στου δημόσιους φορείς που χορηγούν παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες προς άτομα με αναπηρία στις απαραίτητες πληροφορίες για την χορήγηση των εν λόγω παροχών ή κοινωνικών υπηρεσιών. Οι Διανομή μέσω ΊΡΙΔΑ’ με UID: 653a8667ec7923460a2badc1 στις 17/11/23 14:16

διευκολύνσεις, τα ωφελήματα και οι παροχές που δικαιούνται τα Άτομα με Αναπηρία, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την λήψη τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 107, καταγράφονται στο Μητρώο Παροχών Αναπηρίας, το οποίο, με βάση την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, συμπληρώνεται από τους δημόσιους φορείς που σχετίζονται με την ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία.

Δεδομένου ότι η δημιουργία του Μητρώου Παροχών Αναπηρίας δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ενεργοποιηθεί η διαλειτουργικότητα / διασύνδεση μεταξύ του Μητρώου Παροχών Αναπηρίας, του Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία και κατ’ επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας δεν δύναται αυτή να υποκαταστήσει στην δεδομένη χρονική στιγμή το δελτίο μετακίνησης το οποίο χορηγείται για την δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρία.

Ωστόσο (μετά και την έκδοση της υπ’ αριθμ. 16996/2023 Κ.Υ.Α. «Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας» ΦΕΚ Β’ 932/23-2-2023) η υπηρεσία μας έχει προτείνει στην Κ.Υ.Α. με την οποία θα καθοριστούν οι όροι , οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την έκδοση ή ανανέωση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2024 να συμπεριληφθεί η δυνατότητα κατάθεσης Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας με την σήμανση «II» αντί της γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

Μετά την υπογραφή και δημοσίευση της εν λόγω Κ.Υ.Α. θα εκδοθεί από την υπηρεσία μας η σχετική εγκύκλιος για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών και των ΚΕΠ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΡΟΣ

Πηγή: www.synigoros.gr

Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης

Το να είναι ένας τυφλός μέλος της ΠΕΤΚ, δεν θα πάρει πίσω το φως του, σίγουρα όμως θα ωφεληθεί μαθαίνοντας τα δικαιώματα του διαπιστώνοντας ότι δεν είναι μόνος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *