Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

Ν 4495/2017 Περιφερειακές Επιτροπές Προσβασιμότητας

Νόμος 4495/2017 Άρθρο 18 Περιφερειακές Επιτροπές Προσβασιμότητας
 1. Συνιστάται στην έδρα κάθε περιφέρειας Επιτροπή Προσβασιμότητας, η οποία είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί ύστερα από αίτημα πολίτη επί ειδικών θεμάτων προσβα[1]σιμότητας των εμποδιζομένων ατόμων και επί θεμάτων σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων για την προ[1]σβασιμότητα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και του Κτιριοδομικού Κανονισμού. 2. Η Επιτροπή Προσβασιμότητας είναι επταμελής και αποτελείται από: α) τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Ελέγχου Δό[1]μησης –Περιφερειακό Παρατηρητήριο ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, β) έναν (1) μηχανικό Π.Ε., ειδικότητας πολιτικού μηχα[1]νικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανι[1]κού ή χωροτάκτη – πολεοδόμου μηχανικού, υπάλληλο Υπηρεσίας Δόμησης, με τον αναπληρωτή του, γ) έναν (1) μηχανικό Π.Ε., ειδικότητας πολιτικού μηχανι[1]κού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή χωροτάκτη –πολεοδόμου μηχανικού, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του, δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), με τον αναπληρωτή του, ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ[1]νας και Θρησκευμάτων, με τον αναπληρωτή του, στ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εξειδικευμένο σε ζητήματα προσβασι[1]μότητας ΑμεΑ σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, ζ) έναν (1) εκπρόσωπο της ομοσπονδίας ΑμεΑ με τον αναπληρωτή του. 3. Η Επιτροπής Προσβασιμότητας συγκροτείται από τον οικείο Περιφερειάρχη. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ελέγχου Δόμησης[1]Περιφερειακού Παρατηρητηρίου. 4. Η Επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τέσσερα (4) από τα μέλη του. 5. Η θητεία των μελών της είναι τριετής. Μετά τη λήξη της θητείας των περιπτωσεων γ΄, δ΄ και ζ΄ δεν επιτρέπεται ο ορισμός των ίδιων προσώπων ως μελών της ίδιας πε[1]ριφερειακης Επιτροπης Προσβασιμότητας, εκτός αν πα[1]ρεμβληθεί διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών 6. Κατά της γνωμοδότησης των Επιτροπών Προσβα[1]σιμότητας είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής στην Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας του άρθρου 19. Η προσφυγή κατατίθεται στην Επιτροπή Προσβασιμό[1]τητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ελέγχου Δόμησης Παρατηρητηρίου, η οποία τη διαβιβάζει συνοδευόμενη από το φάκελο της υπόθεσης, στην Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας. Η γνωμοδότηση της Κεντρικής Επι[1]τροπής Προσβασιμότητας είναι οριστική. 
   
   
 2.  
 3. Άρθρο 19 Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας
  1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνι-
  στάται Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας.
  2. Η Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας είναι εννε-
  αμελής και αποτελείται από:
  α) Τέσσερα (4) μέλη που προέρχονται από το Υπουρ-
  γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
  β) έναν (1) εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ με τον αναπληρωτή
  του,
  γ) έναν (1) εκπρόσωπο του TEE με τον αναπληρωτή
  του,
  δ) έναν (1) εκπρόσωπο του ΣΑΔΑΣ με τον αναπληρωτή
  του,
  ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας
  Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) με τον αναπληρωτή του,
  στ) έναν (1) πολιτικό μηχανικό με εξειδίκευση σε θέ-
  ματα Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού και
  Προσβασιμότητας.
  Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από υπάλληλο
  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος
  ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με την απόφαση
  συγκρότησης.
  3. Η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του
  Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με όμοια
  απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των εκ-
  προσώπων των φορέων που μπορεί να είναι μέλη της
  Επιτροπής, ιδίως η εμπειρία αυτών σε ζητήματα προ-
  σβασιμότητας, ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής και
  κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η Κεντρική Επιτροπή Προσβα-
  σιμότητας:
  α) εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
  γειας ειδικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση του θεσμικού
  πλαισίου που αφορά την προσβασιμότητα των δομικών
  έργων και των κοινόχρηστων χώρων από εμποδιζόμενα
  άτομα,
  β) παρέχει συνδρομή προς το Παρατηρητήριο με πα-
  ροχή οδηγιών – όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές
  σχεδιασμού, κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων,
  γ) εξετάζει προσφυγές κατά γνωμοδοτήσεων των Επι-
  τροπών Προσβασιμότητας, που εκδίδονται σύμφωνα
  με την παράγραφο 6 του άρθρου 18. Η απόφαση της
  Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας είναι οριστική.
  δ) Γνωμοδοτεί επί ειδικών θεμάτων προσβασιμότητας
  που προκύπτουν από την εφαρμογή διατάξεων από αρ-
  μόδια ελεγκτικά όργανα, όπως οι Υπηρεσίες Δόμησης,
  τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής